OnniTV+ -palvelun yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan OnniTV:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) Asiakkaalle toimittamiin OnniTV+ -palveluihin ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu.

2. Sopimuksen kohde

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan OnniTV+ -nimisen Palvelun toimittamista Asiakkaalle.

3. Määritelmiä

Palvelulla tarkoitetaan sopimuksen kohteena kulloinkin olevia palveluita, jotka ovat internetosoitteessa www.onnitv.fi

4. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen, voimassaolo ja irtisanominen sekä Palvelun tuottamisen lopetus

4.1. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen.

Sopimus syntyy, kun Asiakas on tilannut ja hyväksynyt palvelun ehdot Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle vähintään kuukautta ennen siirtoa. Palvelu tulee jatkumaan entisellään vähintään sen hetkisen laskutuskauden loppuun.

4.2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kolme (3) kalenterikuukautta.

4.3. Palvelun tuottamisen lopetus.

Tällöin toistaiseksi voimassa oleva sopimus katsotaan päättyneeksi.

5. Palveluntarjoajan velvollisuudet, oikeudet ja vastuunrajoitukset

5.1. Palvelun ylläpidosta ja toiminnasta.

Palveluntarjoaja vastaa Sivuston toiminnasta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja ylläpitää Sivustoa ympärivuorokautisesti, mikäli Palveluntarjoajasta riippumattomat olosuhteet tai Palvelun ylläpitämiseen liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet tai viranomaismääräyksistä johtuvat syyt eivät sitä estä.

5.2. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkon tai tietoverkkoon liittyvien laitteiden ja järjestelmien toiminnasta eikä toimimattomuudesta tai niistä aiheutuvista haitoista. Palveluntarjoaja ei vastaa tilaamansa kolmannen osapuolen yhteyksien toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietokoneen, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän tai niiden osien toiminnasta, tietosuojauksesta ja tietoturvasta eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Asiakkaalle tuottamasta välittömistä tai välillisistä taloudellisesta tai muusta hyödystä eikä myöskään vastaavanlaisista taloudellisista tai muista menetyksistä.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on velvollinen maksamaan palveluntarjoajalle eräpäivään mennessä laskun mukaisen korvauksen tilatuista Palveluista. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa sopimus Asiakkaan kanssa.

7. Asiakastiedot ja niiden käyttö

Sopimuksen teon yhteydessä asiakas toimittaa täyttämänsä tilauslomakkeen.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ensisijaisesti kauppalakia 355/1987 soveltuvin osin. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään erimielisyydet Satakunnan käräjäoikeudessa.

Sopimusehdot päivitetty 21.2.2024